Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem acornmarket.pl (zwany dalej: „Sklep”), prowadzonym przez podmiot, nazwy: Fabryka Obrabiarek Acorn Robert Żołędziewski., pod adresem: ul. Wrocławska 4, 76-200 Słupsk, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 839-260-47-30, REGON: 221117952 (zwany dalej: „Sprzedawcą”).
 2. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca: Fabryka Obrabiarek Acorn Robert Żołędziewski
  2. Kupujący - osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży drogą elektroniczną,
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym acornmarket.pl
  4. Regulamin - niniejszy regulamin.
  5. Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  8. Towary wyeksponowane na stronach sklepu podlegają w całości zasadom sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym. Wyjątek sprzedaży stanowią obrabiarki do drewna, które należy traktować jako zwyczajną sprzedaż rynkową.
  9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towarów, miejsce wydania towarów oraz dane Kupującego, stanowiące złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia.
  11. Portal internetowy - pośrednik sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą, stanowiący wirtualne miejsce złożenia zamówienia oraz danych osobowych, przekazywanych bezpośrednio Sprzedawcy, celem wykonania zawartej umowy.
  12. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: ul. Wrocławska 4, 76–200 Słupsk;
  2. numer telefonu: 59 842 66 67 lub 59 848 10 87;
  3. adres poczty elektronicznej: fabrykaobrabiarek@wp.pl
 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów transportu. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący i będą one ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 7. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.
 9. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§2

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych:
  1. w przypadku Konsumenta: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  2. w przypadku Przedsiębiorcy: adres firmy, adres prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 4. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych acornmarket.pl (zdjęcia silników i pasów są przykładowe, nie dotyczą każdego typu z osobna).
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy Kupujący w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę nie dokona płatności za zamówiony towar, z wyjątkiem zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze.
 7. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, konieczne jest podanie przez Kupującego potrzebnych danych wskazanych w ust. 2 powyżej.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym złożeniu przez Kupującego zamówienia i otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).
 9. Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym na podany przez Kupującego adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Kupujący podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 15:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 11. Wszystkie towary wysyłane są do Kupującego w czasie do 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar oraz po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
 12. Towary, za które Kupujący dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.
 13. Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura.

§3

SPOSOBY I TERMIN PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelew na konto bankowe,
  2. płatność za pobraniem.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 3. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł, doliczanym do przesyłki każdego produktu i 158 zł przy dużych gabarytach.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy w serwisie Przelewy 24 (w przypadku płatności przelewem na konto).
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota 5 zł lub 154 zł, o której mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

§4

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu i wynosi 96 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora Sklepu. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 5. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny, wyjątek stanowi sprzedaż obrabiarek i pilarki tarczowej, jest to towar wielkogabarytowy i nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.
 3. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 9. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§6

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Kupujący ma możliwość kontaktu ze Sprzedawcą oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres pocztowy: ul. Wrocławska 4, 76–200 Słupsk;
  2. adres poczty elektronicznej: fabrykaobrabiarek@wp.pl
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe - do poinformowania w tym terminie Kupującego o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. W reklamacji należy podać dane Kupującego umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych (np. adresu email) jest dobrowolne. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych bez zgody i tylko zgodnie z Regulaminem.
 2. Możesz anulować lub zmienić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 3. Możesz usunąć lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Gdyby dane osobowe zostały wykradzione musimy poinformować właścicieli danych zgodnie z RODO.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem, c) według miejsca wykonania umowy.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym acornmarket.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem ul. Wrocławska 4, 76-200 Słupsk.

 

 płatności shoper

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl